Leven Lang Leren wordt steeds belangrijker. De alsmaar sneller gaande technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om professionals die continue bijleren en bereid zijn te innoveren.

Leren innoveren

We zijn in de watersector al goed bekend met leren. Professionals doen voortdurend nieuwe kennis op en leren nieuwe competenties in een cursus of in de klas. Ook is er volop aandacht voor leren tijdens het werken en leren van elkaar op de werkvloer. Bijvoorbeeld via uitwisselingen, mentorships en meester-gezelconstructies.

Voor een innovatief sterke sector is naast kennis en competenties ook een innovatieve attitude essentieel. Daarom zal de Human Capital Agenda (HCA) in 2019 ‘leren om te innoveren’ een prominente plek geven in het palet van leven lang leren.

Door het ‘leren innoveren’ samen met de opleidingsinstellingen (mbo, hbo en wo) op te pakken, zorgen we voor de inbedding van innovatieve thema’s in het onderwijs. Daarmee ontstaat er ook een snelle en kwalitatief goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

Onze inspanningen in het veld ‘leren innoveren’ en ‘onderwijs en innovatie’ zullen zich richten op twee projecten. Het doorontwikkelen en breed toepasbaar maken van de Makathon/Hackaton en het toepassen van het concept Learning Communities.

Hackaton — Makathon

Samen met de partijen achter de Makathon Smart Solutions voor Water (PWN en Smart Makers Education/ Nova College) gaan wij een project opstarten om de succesformule van de Makathon Smart Solutions voor water breed toepasbaar te maken voor de watersector. Het doel is om zoveel mogelijk partijen in staat te stellen een impactvol event neer te zetten waarin zowel wordt geïnnoveerd als wordt geleerd. Een event voor zowel medewerkers van bedrijven en organisaties, als voor studenten. Bij een ‘Human Capital proof’ Hackaton wordt er geleerd terwijl er aan innovatievraagstukken wordt gewerkt.

Werkgevers, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties uit de watersector leren in een innovatief traject hoe zij zelf een Hackaton kunnen vormgeven. Daarbij hoort de inbedding in de eigen organisatie en het organiseren van het evenement. Dit traject wordt gefaciliteerd door de Human Capital Agenda Topsector Water & Maritiem samen met PWN, Smart Makers Education en Nova College.

Learning Communities

Wij kennen in onze sector veel plaatsen– vaak publiek-private samenwerking — waar wordt geïnnoveerd. Voorbeelden zijn proeftuinen, fieldlabs, living labs, maar ook de Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap (publiek-privaat samenwerken met onderwijs). In samenwerking met de HCA’s van alle topsectoren wordt er gewerkt aan het sociale innovatievraagstuk rondom deze samenwerkingen. Het doel is leven lang leren en onderwijs & innovatie borgen in dynamische innovatie-ecosystemen, ook wel ‘Learning Communities’ genoemd. In 2019 komt een instrument voor Learning Communities beschikbaar en wordt er met NWO een onderzoeksprogramma opgezet.

Samenwerken met partners in Leven Lang Leren

In de eerste helft van 2019 zullen we -mede als vervolg op ons initiatief in 2018 — een partnerbijeenkomst houden met partners, branches en onderwijs voor het bouwen aan coalities en onderzoeken van kansen in het veld Leven Lang Leren. Alle partijen die zich bezighouden met de hierboven genoemde vormen van Leven Lang Leren zijn welkom.


De Human Capital Agenda zet in op leren en innoveren in 2019 was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.