Tijdens mijn stage bij Rijkswaterstaat doe ik in samenwerking met The Great Bubble Barrier onderzoek naar de mogelijke gevolgen die de aanleg van een bellenscherm heeft ten aanzien van vismigratie in de IJssel.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en die wil ik via deze weg graag met jullie delen.In het eerste deel van mijn onderzoek heb ik de volgende vraag beantwoord:

Deelvraag 1: Welke vissoorten zijn afhankelijk van een vrije migratie door de IJssel op basis van de beweegreden, levensstadium, migratie richting en bijbehorende periode van migratie?

De belangrijkste beweegreden voor de vissoorten die over de IJssel migreren is de voorplanting. Andere beweegreden zijn de zoektocht naar rust en foerageergebieden. Daarnaast is een vrije migratie van belang voor de uitwisseling van genen.

In de IJssel komen in totaal 54 vissoorten voor.

Een twintigtal van deze soorten (diadrome en rheofiele) zijn afhankelijk van een vrije migratie om hun levenscyclus te volbrengen. Deze soorten zijn dan ook opgenomen in de Kader Richtlijn Water en worden gebruikt als maatlat.

Figuur 1 Diadrome en Potadrome soorten, Bron onbekend

In de migratie richting kan onderscheid gemaakt worden tussen een stroomopwaartse en een stroomafwaartse migratie. De stroomopwaartse migratie (richting de bron) bestaat uit geslachtsrijpe anadrome vissen,potadrome en juveniele katadrome soorten. De migratie stroomafwaarts bestaat uit geslachtsrijpe katadrome , potadrome en jongere exemplaren van de anadrome soorten. Bij het onderzoek is het van belang dat er onderscheid gemaakt tussen juveniele en geslachtsrijpe exemplaren. Dit is van belang omdat de zwemeigenschappen binnen de verschillende levensstadia van de vissoorten verschillen.

De migratie periode van de verschillende soorten is zeer divers en met name afhankelijk van de (water) temperatuur en de lengte van de dag. Wel is er een duidelijke trend waarneembaar van de stroomopwaartse migratie in het voorjaar en een stroomafwaartse migratie in het najaar. Naast de maanden waar het plaats vind zijn er ook nog soorten die specifiek op een bepaald deel van de dag migreren. De meeste soorten migreren echter in de ochtend en avonduren.

Gescheven door Dave van Balkum, waterambassadeur Topsector Water.


Vismigratie door de IJssel was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.