Water, wereldwerk! is het online-platform waar informatie over opleidingen en werken in de sector te vinden is en waar achtergrondverhalen worden gedeeld.

Niet alleen Nederland maar heel veel landen hebben te maken met groeiende wateruitdagingen. Topsector Water werkt aan deze uitdagingen aan de hand van verschillende innovatie thema’s. Dit zijn de onderwerpen waarop wij verwachten in de toekomst problemen op te kunnen lossen. Daar is broodnodig expertise voor nodig. Het Kernteam Human Capital werkt hard aan het vinden, opleiden en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Een personeelsbestand met voldoende mensen dat is uitgerust voor de toekomst waarin niet alleen kennis, maar ook innovatief vermogen en wendbaarheid gevraagd wordt.

Er zijn een viertal thema’s benoemd.

Imago & Instroombevordering zorgt ervoor dat jongeren en studenten bekend worden met de veelzijdigheid van water en techniek. Voorbeelden van activiteiten van het Kernteam zijn het jaarlijkse Wereld Water College en de uitreiking van de Topsector Water studiebeurzen. Daarnaast is er ook aandacht voor zij-instroom en de knelpunten veroorzaakt door vergrijzing. Binnen het programma wordt samengewerkt met een groot netwerk van activiteiten variërend van waterbewustzijn, watereducatie en imagoversterkende activiteiten. Alles in samenwerking met vele waterambassadeurs uit de watersector.

Een Leven Lang Leren is het thema waarin gewerkt wordt aan de benodigde continue ontwikkeling van personeel: Werkend Leren en Lerend Werken. Aandachtsgebieden zijn strategische personeelsplanning, mentoring en ‘meester-gezel’ constructies en duurzame inzetbaarheid.

Onderwijs & Innovatie stimuleert kwalitatief goed onderwijs en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De innovatieve slagkracht van de sector vraagt een wendbaar en adaptief onderwijs-systeem waarin de innovatieve praktijk aan bod komt. Cross-overs naar andere (top)sectoren hebben speciale aandacht in dit thema.

Internationalisering heeft als doel (toekomstige) professionals voor te bereiden op werken in internationale context. Tevens richt het zich op het werven van internationale talenten en het behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.


Over Water, wereldwerk! was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.